Miten taiteen avulla voi kehittyä ihmisenä?

Taiteen kuluttaminen ja taiteen tekeminen on monimuotoinen tutkimusmatka itseen ja yhteiskuntaan. Miten taiteen avulla voi kehittyä ihmisenä? Lue lisää tältää.

Taide kompassina oman itsen, maailman ja merkityksellisyyden välillä

Taide ja sen eri muodot kuuluvat Suomessa jo ala-asteen opetusohjelmaan. Taiteen tekeminen ja kuluttaminen ohjaavat ihmistä suhtautumaan ympäristöönsä kokemuksellisesti jo pienestä pitäen. Taide rohkaisee tutkivaan suhteeseen maailmaan ja itseen. Taiteen keinoin voidaan tarkastella tunteita, konsepteja, ideologioita ja vaikeitakin aiheita tavalla, jolla tekijä tai kokija voi reflektoida omia tunteitaan, maailmankuvaansa ja asioiden merkityksellisyyttä.

Taide herkistää ihmistä saamaan käyttöönsä kaikki aistit kaikessa potentiaalissaan ja auttaa löytämään asioita, joita arkielämässä ei välttämättä koskaan kohtaisi. Taidetta on olemassa jokaiselle aistille ja ihmiselle. Aistikokemukset itsessään ovat suuri osa sitä, miten todellisuuden ja itsemme koemme. Eri aistit altistavat meidät myös pohtimaan asioita eri näkökulmista tällä tutkivalla ja kokemuksellisella otteella.

Taide älyllisenä haastajana

Taiteella on paikkansa yhteiskunnassa kriittistä ajattelua herättävänä haastajana. Taiteilijat saattavat kritisoida taiteen avulla yhteiskunnallisia asioita tai ajalle ominaisia aatteita. Taiteeseen liittyy juuri tällainen älyllinen pohtiminen ja ajatteleminen aivan uusilla tavoilla. Jokainen taideteos on mahdollisuus kriittiseen ajatteluun ja sanattomaan tietoon. Taiteen kautta voidaan päästä kiinni tunteisiin ja teorioihin luovalla ja mielenkiintoisella tavalla.Miten taiteen avulla voi kehittyä ihmisenä?

Työskentely taiteen parissa on pitkälti tiedon hankkimista ja erilaisten teoksien tai käsitysten luomista tiedon palasista. Ihmisen suhde itseensä rakentuu taiteessa automaattisesti. Taide haastaa ihmisen tekemään yksilöllisiä ja persoonallisia ratkaisuja analysoivasti pohtien, mikä on oma henkilökohtainen kanta tai näkemys taideteoksesta. Katsojaa ja kokijaa taide rohkaisee luovaan tulkintojen muodostamiseen ja assosioimaan sitten näkemäänsä omaan todellisuuteensa.

Taide yhteisöllisyyden rakentajana

Taiteen voima yhteisöllisyyden rakentajana on ollut läsnä ihmisyhteisöissä jo tuhansia vuosia. Suhteemme toisiin ihmisiin taiteen piirissä muodostuu sen synnyttämästä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tämän saavat aikaan taiteen herättämät erilaiset näkemykset. Esimerkiksi taidenäyttelyn tai teatteriesityksen nähtyään ihmiset usein jäävät paikalle jakamaan kokemuksiaan ja mielipiteitään. Taideteos toimii ikään kuin nuotiopaikkana ajatustenvaihdolle avaten kommunikaation aiheesta kuin aiheesta.

Perinteisesti taiteen on ajateltu edistävän vain yksilöiden esteettistä herkkyyttä, mutta tänä päivänä taide on tunnistettu myös yhteisön merkittäväksi voimavaraksi. Tässä mielessä taiteeseen kuuluvat olennaisesti kuulluksi ja huomioiduksi tuleminen sekä vertaistuki ja oppiminen, joka saa aikaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Tätä aspektia tutkii taiteen eräs genre, yhteisötaide, jossa yhteisöä ohjataan yhteisen taideteoksen toteuttamisessa.

Taide normaaliuden avartajana

Taide kehittää yksilöä maailmankatsomuksen ja ajattelun avartajana. Taide itsessään aktivoi ajattelua, kun kohdataan jotakin uutta, jota sitten aletaan avata ja käsitellä. Uudet näkökulmat kehittävät aina ihmistä eteenpäin. Vieraaseen tutustuminen ja tulkitseminen on hedelmällisin tapa peilata tunteita ja ajatuksia, omia ennakkoluuloja ja pelkoja. Avartaa omaa mieltä siitä, mikä on normaalia ja hyväksyttävää.

Paras tapa lähestyä taideteoksia olisikin ajatella niitä eräänlaisena arvoituksena tai haasteena, jossa on tarkoitus saada oma mieli avautumaan tuntemattomalle. Taide voi parhaimmassa tapauksessa olla innoittaja ja jopa yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaava tekijä. Tärkeäksi nouseekin taiteen rooli yhtenä käsityksenä todellisuudesta. Taiteella voidaan murtaa vääristyneitä arvoja, asenteita ja normeja, kuten esimerkiksi käsityksiä vallasta.

Muutoksen ja pelkojen kohtaaminen turvallisesti

Taiteen keinoin yksilö voi turvallisesti kehittää itseään pelkäämättä epäonnistumista tai tuomitsemista. Taiteen avulla voi siirtää käsityksiään tai arvojaan näytteille erillisenä omasta itsestä. Näin voi myös tarkastella ajatuksiaan tai tunteitaan teoksen avulla uudella tapaa, kriittisesti ja pohtien. Ajatusten rakentaminen teokseksi auttaa siirtämään tunteen tai ajatuksen ulos itsestä puhdistaen ja luoden tilaa uudelle.

Taide mielen ja alitajunnan puheena

Taide voi peilata kulttuuria – niin omaa kuin vierastakin. Se on eräänlainen kehys, jonka raameissa voi turvallisesti tutkia omaa ja ympäröivää todellisuutta. Taide on aina dokumentti ajasta, paikasta ja erilaisista ihmiskäsityksistä. Taide paljastaa ihmisen tavan ajatella ja tulkita. Taiteen avulla pääsee kurkistamaan toisen ihmisen mieleen ja alitajuntaan tavalla, joka tavallisessa kommunikaatiossa jää näkymättömiin.

Taide on moniulotteinen ajattelun ja toiminnan haastaja

Taiteessa on aina läsnä kolme kehityksen aspektia, jotka tasapainottelevat luomisprosessin aikana antaen toisilleen voimaa ja haasteita. Taiteessa ovat läsnä taidot, tieto ja tunteet, joiden myötä teokset syntyvät ja ideat, ajatukset ja näkemykset avartuvat ja kehittyvät. Taideteos voi olla raskas ja pitkä prosessi. Luomisprosessissa kaivaudutaan monien eri kerrostumien läpi jatkuvasti itseä ja omia taitoja haastaen.

Taide voimaannuttaa

Taide antaa yksilölle keinon kommunikoida tapahtunutta vääryyttä, ahdistusta, pelkoa tai traumaa. Taidetta voidaan käyttää kivusta tiedottajana, tasa-arvon oppaana tai kehopositiivisuuden aktivismina. Taiteen keinoin yksilö voi osoittaa huomion sinne, missä on pimeää, ja antaa näin valoa asioille, jotka kaipaavat muutosta. Taiteen avulla voi rohkaistua antamaan oman äänensä kuulua ja auttaa muitakin vääryyttä kohdanneita voimaantumaan.

Lue lisää parhaat kasinografiikat!