Taiteen vaikutus osana elämän eri vaiheita

Taide – tuo äärimäisen kiehtova sekä moniulotteinen kokonaisuus, joka kuuluu jokaiselle iästä tai sukupuolesta riippumatta. Vaikka et itse tuottaisikaan taidetta, voit silti tuntea hyvin alan kehityksen sekä nauttia sen luomista positiivisista vaikutuksista. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että olemassa on vahvaa näyttöä taiteen sekä taiteellisen toiminnan merkityksestä. Tämä kohdistuu niin fyysisen kuin psyykkisenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä osaksi hoitoa ja paranemista.
Erilainen taide- sekä kulttuuritoiminta voi tarjota eri ikäisille paljon mahdollisuuksia, resursseja sekä tukea. Taide voi parhaimmillaan edistää terveyttä sekä omaa hyvinvointia, monella eri tavalla.

Määritelmänä taide käsitetään yhtenä osana kulttuurin perusteista. Taiteella pyritään vaikuttamaan erilaisten elementtien, tuloksista sekä prosessien kautta tunteisiin sekä ajatteluun. Taide on tapa ja väline ilmaisulle, viestinnälle, kannanotolle sekä mielihyvän tuottamiselle. Se, miten taidetta tulkitaan tai minkä kukakin omaksuu taiteeksi, riippuu yksilöllisesti jokaisen omasta taidenäkemyksestä.

Uuden nettikasinon pelejä pelattaessa, voi samalla nauttia musiikin ja taiteen tuomasta rennosta olosta. Tässä jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka taide voi ihmiseen vaikuttaa.

Taide voikin olla kuvia, maalauksia, kuvanveistoa, piirrustuksia, grafiikkaa, valokuvia, tila- sekä ympäristotaidetta, tai esityksiä. Näiden määritelmien ohella, listaa jatkavat lähestulkoon kaikki aina tekstiileistä keramiikkaan, arkkitehtuuriin ja sisustukseen, kaavoitukseen, verkkosivujen luomiseen, kirjallisuuteen, sekä sirkus- ja estraditaiteeseen.

Taiteen merkitys terveydenhoidossa

Erilaisissa laajoissa tutkimuksissa on todettu, että taiteiden käytöllä on merkityksensä osana hoito- sekä hoivatyötä. Niin sairaalassa, perusterveydenhuollossa kuin ennaltaehkäisevissä palveluissa sekä kuntoutuksissa.
Parhaimmillaan taiteen on todettu vähentävän potilaiden fyysisiä sekä psykologisia oireita, joiden kautta myös hoitotulokset ovat parantuneet. Taide on myös voinut vähentää muun muassa kipu-, uni-, sekä rauhoittavien lääkkeiden käyttöä. Vaikutukset voivat parhaimmillaan onnistuessaan kantaa hyvin pitkälle, johon voi liittyä myös potilaiden stressi- sekä ahdistustilojen lievittyminen, ennen toimenpiteitä sekä niiden aikana. Kivun ja hoitojen sivuvaikutuksten sietäminen on helpottunut, joka vaikuttaa potilaiden kokonaisvaltaiseen jaksamiseen.

Aktiivinen musiikin kuuntelu lisää aivoissa plastisuutta eli muovautuvuutta. Mikäli potilas on esimerkiksi aivoinfarktin kuntoutumisvaiheessa, musiikki voi nopeuttaa aivohalvauksen jälkeisen puhehäiriön paranemista, kohentaa mielialaa sekä edistää erilaisten kognitiivisten toimintojen palautumista.

Elämä voi tuoda välillä eteensä yllättäviä tilanteita sekä haasteita, joista selviytymiseen taide voi kaikessa monimuotoisuudessaan tarjota erilaisia ajankäytön mahdollisuuksia. Taiteella sekä erilaisella taiteellisella toiminnalla on selkeä positiivinen yhteys hyvään, koettuun elämänlaatuun, terveyteen sekä omaan onnellisuuteen.
Taidetta sekä sen tuntemusta voidaankin harjoittaa hyvin monella eri tavalla, johon voivat kuulua myös esimerkiksi museoissa, taidenäyttelyissä, konserteissa sekä teattereissa käyminen. Tähän voivat kuulua myös oman itsensä toteuttaminen tanssin, soittamisen tai laulamisen kautta. Näiden ollaan todettu liittyvän vähäisempään masentuneisuuteen sekä ahdistuneisuuteen.

Taidetoiminnasta voimaa elämään

Taiteen parhaimpia puolia ovat sen tarjoamat mahdollisuudet sekä erilaiset toteuttamistavat. Jokaisella on tähän mahdollisuus ja maailma onkin pullollaan mitä moninaisempia taiteen eri suuntauksia.

Kulttuurillinen toiminta voi olla monelle vanhukselle tai liikuntarajotteiselle arjen suuri piristys, joka voi samalla parantaa mielialaa sekä edistää positiivista mielenterveyttä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että taiteella on merkitys negatiivisten tunteiden ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Surullisuus, masentuneisuus sekä ahdistuneisuus voivat osittain helpottua tai lieventyä erilaisen taiteen harjoittamisen seurauksena. Taiteen parissa esiintyminen voi lisätä huimasti yksilöiden itsetuntoa, itseluottamusta sekä tuntemusta. Monimuotoiset toteuttamistavat voivat edistää resilienssiä, eli mukautumis-, sekä sietokykyä.

Yksi taiteen hienoimpia ja suurimpia puolia ovat sen tarjoamat mahdollisuudet kokea korjaavia sekä vahvistavia kokemuksia. Nämä voivatkin olla todella suuressa avainasemassa, jossa pyritään käsittelemään itseen liittyviä negatiivisia tuntemuksia tai omaa toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamista.
Taide tarjoaa mahdollisuuden, jonka avulla jokaisella on mahdollisuus omaksua itsestään uudenlainen identiteetti sekä uudenlainen rooli. 

Taiteen vaikutus osana elämän eri vaiheita

Helsingin yliopiston tutkimusprofessori Minna Huotilainen on tutkinut taiteen vaikutusta aivojen toimintaan. Magneettikuvien kautta aivojen tunnealueita tarkasteltaessa voidaan todeta esimerkiksi musiikin kuuntelun vaikuttavan välittömästi kehomme hormonitasoihin, pulssiin sekä verenpaineeseen. Aivojen limbiset sekä paralimbiset alueet aktivoituvat, joita ollaan mitattu reaaliaikaisella sähkökäyrän mittaamisella.
Kun tarkastellaan muusikoiden aivoissa tapahtuvaa toimintaa, voidaan todeta tiettyjen aivon alueiden laajeneminen. Ei-muusikoiden aivoihin verrattaessa on heillä nopeampi sekä tarkempi tiedon kulku aivoalueiden ja lihasten ja aivojen välillä.
Taiteen harrastamisen hyödyistä on siis hyvinkin positiivista tieteellistä näyttöä aivoterveyden kannalta, eli pelkästään näidenkin tutkimusten perusteella voidaan päätellä, ettei ole ihan sama, harrastaako taidetta eri muodoissa vai ei.